THÔNG TIN HỆ THỐNG

Hệ thống VIP LIKE, BUFF LIKE, VIP COMMENTS, Mắt Live
- hệ thống ổn đinh , chạy đa luồng chỉnh thời gian như người thật
- hệ thống vip like đã có có các gói tính theo ngày . 1 ngày -> 30 ngày ->6 tháng

Bảng giá gói VIPLIKE && Giá 1 like là 10đ &&
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 LIKE 100 50 bài/1 ngày 1000đ 30000đ
2 VIP 200 LIKE 200 50 bài/1 ngày 2000đ 60000đ
3 VIP 300 LIKE 300 50 bài/1 ngày 3000đ 90000đ
4 VIP 400 LIKE 400 50 bài/1 ngày 4000đ 120000đ
5 VIP 500 LIKE 500 50 bài/1 ngày 5000đ 150000đ
6 VIP 600 LIKE 600 50 bài/1 ngày 6000đ 180000đ
7 VIP 700 LIKE 700 50 bài/1 ngày 7000đ 210000đ
8 VIP 800 LIKE 800 50 bài/1 ngày 8000đ 240000đ
9 VIP 900 LIKE 900 50 bài/1 ngày 9000đ 270000đ
10 VIP 1000 LIKE 1000 50 bài/1 ngày 10000đ 300000đ
Bảng giá gói VIP LIVE && Giá 1 Mắt là 40đ &&
# Tên Gói Số Lượng Bài Đăng Giá Ngày Giá Tháng
1 VIP 100 Mắt 100 Mắt 25 bài/1 ngày 4000đ 120000đ
2 VIP 200 Mắt 200 Mắt 25 bài/1 ngày 8000đ 240000đ
3 VIP 300 Mắt 300 Mắt 25 bài/1 ngày 12000đ 360000đ
4 VIP 400 Mắt 400 Mắt 25 bài/1 ngày 16000đ 480000đ
5 VIP 500 Mắt 500 Mắt 25 bài/1 ngày 20000đ 600000đ
6 VIP 600 Mắt 600 Mắt 25 bài/1 ngày 24000đ 720000đ
7 VIP 700 Mắt 700 Mắt 25 bài/1 ngày 28000đ 840000đ
8 VIP 800 Mắt 800 Mắt 25 bài/1 ngày 32000đ 960000đ
9 VIP 900 Mắt 900 Mắt 25 bài/1 ngày 36000đ 1080000đ
10 VIP 1000 Mắt 1000 Mắt 25 bài/1 ngày 40000đ 1200000đ